کد 732

ارتفاع بطری 

 360 mm

حداکثر طول مقطع

241 mm

حداکثر عرض مقطع  

128 mm 

وزن مناسب بطری

330-340 gr

حداکثرحجم

7000 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 7000 cc

گام دنده

3.5 mm

قطر دهانه

46.7 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 717 1317 »