کد 0003

ارتفاع بطری 

 163 mm

حداکثر طول مقطع

63 mm

حداکثر عرض مقطع  

63 mm 

وزن مناسب بطری

30-35 gr

 حداکثر حجم

380 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 300 cc

گام دنده

3.5 mm

قطر دهانه

38 mm

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 02 0004 »