کد 02

ارتفاع بطری 

 140 mm

حداکثر طول مقطع

47 mm

حداکثر عرض مقطع  

47 mm 

وزن مناسب بطری

20 gr

 حداکثر حجم

214 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 200 cc

گام دنده

 mm

قطر دهانه

45 mm

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 08 0003 »