کد 952

ارتفاع

 245 mm

قطر کوچک

220 mm

قطر بزرگ 

265 mm 

وزن سطل، درب، دسته

275+77+18 gr

حداکثرحجم

9200 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 9000 cc

گام دنده

 

 

 

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 1810 962 »