کد 539

ارتفاع بطری 

 320 mm

حداکثر طول مقطع

251 mm

حداکثر عرض مقطع  

130 mm 

وزن مناسب بطری

250-260 gr

حداکثرحجم

5520 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 5000 cc

گام دنده

4 mm

قطر دهانه

 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه 525 »