کد 333

ارتفاع بطری 

 272 mm

حداکثر طول مقطع

202 mm

حداکثر عرض مقطع  

100 mm 

وزن مناسب بطری

190-200 gr

حداکثرحجم

3740 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 3500 cc

گام دنده

3 mm

قطر دهانه

46.5 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 343 347 »