کد 216

ارتفاع بطری 

 325 mm

حداکثر طول مقطع

154 mm

حداکثر عرض مقطع  

79 mm 

وزن مناسب بطری

150-160 gr

حداکثرحجم

1900 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 1800 cc

گام دنده

4 mm

قطر دهانه

 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه 332 »