کد 146

ارتفاع بطری 

 215 mm

حداکثر طول مقطع

118 mm

حداکثر عرض مقطع  

66 mm 

وزن مناسب بطری

70-75 gr

حداکثرحجم

1160 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 1000 cc

گام دنده

3 mm

قطر دهانه

38.4 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 145 119 »